Java instalacija za RPM-bazirane GNU/Linux distribucije

S adrese http://java.com/en/download/linux_manual.jsp preuzmite RPM paket koji odgovara arhitekturi vašeg operativnog sustava - Linux RPM ili Linux x64 RPM. Instalirajte ga kao root korisnik.

Primjer za 32-bitni OS, naziv rpm datoteke može se razlikovati ovisno o verziji preuzetog JRE paketa:

[root@host ~]# yum localinstall jre-7u45-linux-i586.rpm

Primjer za 64-bitni OS, naziv rpm datoteke može se razlikovati ovisno o verziji preuzetog JRE paketa:

[root@host ~]# yum localinstall jre-7u45-linux-x64.rpm

Ukoliko vaša distribucija umjesto Yum instalacijskog paketa podržava Dnf instalacijski paket, tada umjesto yum localinstall naredbe koristite rpm -Uvh naredbu.

Po završetku instalacije izvršite naredbu java -version. Ovisno o instaliranoj verziji Java paketa, naredba bi trebala ispisati tekst sličan sljedećem:

[root@host ~]# java -version
java version "1.7.0_45"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_45-b18)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 24.45-b08, mixed mode)

U slučaju da inicijalno imate instaliranu OpenJDK verziju Java programske podrške, potrebno je pomoću naredbe alternatives --config java ili update-alternatives --config java postaviti novu verziju Java programske podrške kao zadanu verziju.

Instalacija Java podrške za Mozilla Firefox preglednik

Primjer za 32-bitni OS, naredbu izvršite kao obični neprivilegirani korisnik:

[user@host ~]$ ln -s /usr/java/latest/lib/i386/libnpjp2.so $HOME/.mozilla/plugins

Primjer za 64-bitni OS, naredbu izvršite kao obični neprivilegirani korisnik:

[user@host ~]$ ln -s /usr/java/latest/lib/amd64/libnpjp2.so $HOME/.mozilla/plugins

Ako je Mozilla Firefox internet preglednik otvoren, ugasite ga, ponovno pokrenite i testirajte Java funkcionalnost (ukoliko je potrebno, omogućite Java podršku u pregledniku).

Java instalacija za Debian-bazirane distribucije

Debian

Nakon promjene uvjeta licenciranja za Java pakete, način instalacije preko PPA repozitorija više nije dostupan. Ovdje možete pogledati novi način instalacije.

Za više detalja molimo konzultirati članak How to install Oracle Java 7 in Debian via repository.

Pokrenite Terminal i upišite sljedeće naredbe:

user@debian:~$ sudo su -
root@debian:~# echo "deb http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu precise main" | tee -a /etc/apt/sources.list
root@debian:~# echo "deb-src http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu precise main" | tee -a /etc/apt/sources.list
root@debian:~# apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys EEA14886
root@debian:~# apt-get update
root@debian:~# apt-get install oracle-java7-installer

Pogledajte rubriku Nakon instalacije.

Ubuntu i Linux Mint

Nakon promjene uvjeta licenciranja za Java pakete, način instalacije preko PPA repozitorija više nije dostupan. Ovdje možete pogledati novi način instalacije.

Za više detalja molimo konzultirati članak Install Oracle Java 7 in Ubuntu or Linux Mint via PPA.

Pokrenite Terminal i upišite sljedeće naredbe:

ubuntu@ubuntu:~$ sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
ubuntu@ubuntu:~$ sudo apt-get update
ubuntu@ubuntu:~$ sudo apt-get install oracle-java7-installer

Pogledajte rubriku Nakon instalacije.

Nakon instalacije

Po završetku instalacije izvršite naredbu java -version. Ovisno o instaliranoj verziji Java paketa, naredba bi trebala ispisati tekst sličan sljedećem:

ubuntu@ubuntu:~$ java -version
java version "1.7.0_45"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_45-b18)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 24.45-b08, mixed mode)

U slučaju da inicijalno imate instaliranu OpenJDK verziju Java programske podrške, potrebno je pomoću naredbe alternatives --config java ili update-alternatives --config java postaviti novu verziju Java programske podrške kao zadanu verziju.

Ako je Mozilla Firefox internet preglednik otvoren, ugasite ga, ponovno pokrenite i testirajte Java funkcionalnost (ukoliko je potrebno, omogućite Java podršku u pregledniku).

Java 8 (2019)

U travnju 2019. promijenili su uvjeti licenciranja za JDK, te stoga PPA repozitorij "webupd8team" više nije dostupan. Omogućena je samo ručna instalacija:

U slučaju da ste preuzeli RPM paket, a imate Debian baziranu distribuciju, RPM paket možete pretvoriti u DEB paket pomoću alata "Alien"

sudo add-apt-repository universe
sudo apt-get update
sudo apt-get install alien
sudo alien --scripts <name of package>.rpm
sudo dpkg -i <name of package>.deb

Nakon što ste instalirali paket (rpm=>deb) ili otpakirali isti (tar.gz), postrebno je još napraviti jedan instalacijski korak

sudo update--alternatives --install /usr/bin/java java /usr/java/jdk[version]/bin/java 1

U slučaju da niste sigurni u koju mapu je izvršena instalacija Jave iz paketa:

cd /usr
find . -name 'javac'

I na kraju moramo još postaviti zadanu Java verziju

sudo update-alternatives --config java