Java instalacija za RPM-bazirane GNU/Linux distribucije

S adrese http://java.com/en/download/linux_manual.jsp preuzmite RPM paket koji odgovara arhitekturi vašeg operativnog sustava - Linux RPM ili Linux x64 RPM. Instalirajte ga kao root korisnik.

Primjer za 32-bitni OS, naziv rpm datoteke može se razlikovati ovisno o verziji preuzetog JRE paketa:

[root@host ~]# yum localinstall jre-7u45-linux-i586.rpm

Primjer za 64-bitni OS, naziv rpm datoteke može se razlikovati ovisno o verziji preuzetog JRE paketa:

[root@host ~]# yum localinstall jre-7u45-linux-x64.rpm

Ukoliko vaša distribucija umjesto Yum instalacijskog paketa podržava Dnf instalacijski paket, tada umjesto yum localinstall naredbe koristite rpm -Uvh naredbu.

Po završetku instalacije izvršite naredbu java -version. Ovisno o instaliranoj verziji Java paketa, naredba bi trebala ispisati tekst sličan sljedećem:

[root@host ~]# java -version
java version "1.7.0_45"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_45-b18)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 24.45-b08, mixed mode)

U slučaju da inicijalno imate instaliranu OpenJDK verziju Java programske podrške, potrebno je pomoću naredbe alternatives --config java ili update-alternatives --config java postaviti novu verziju Java programske podrške kao zadanu verziju.

Instalacija Java podrške za Mozilla Firefox preglednik

Primjer za 32-bitni OS, naredbu izvršite kao obični neprivilegirani korisnik:

[user@host ~]$ ln -s /usr/java/latest/lib/i386/libnpjp2.so $HOME/.mozilla/plugins

Primjer za 64-bitni OS, naredbu izvršite kao obični neprivilegirani korisnik:

[user@host ~]$ ln -s /usr/java/latest/lib/amd64/libnpjp2.so $HOME/.mozilla/plugins

Ako je Mozilla Firefox internet preglednik otvoren, ugasite ga, ponovno pokrenite i testirajte Java funkcionalnost (ukoliko je potrebno, omogućite Java podršku u pregledniku).

Java instalacija za Debian-bazirane distribucije

Debian

Za više detalja molimo konzultirati članak How to install Oracle Java 7 in Debian via repository.

Pokrenite Terminal i upišite sljedeće naredbe:

user@debian:~$ sudo su -
root@debian:~# echo "deb http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu precise main" | tee -a /etc/apt/sources.list
root@debian:~# echo "deb-src http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu precise main" | tee -a /etc/apt/sources.list
root@debian:~# apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys EEA14886
root@debian:~# apt-get update
root@debian:~# apt-get install oracle-java7-installer

Pogledajte rubriku Nakon instalacije.

Ubuntu i Linux Mint

Za više detalja molimo konzultirati članak Install Oracle Java 7 in Ubuntu or Linux Mint via PPA.

Pokrenite Terminal i upišite sljedeće naredbe:

ubuntu@ubuntu:~$ sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
ubuntu@ubuntu:~$ sudo apt-get update
ubuntu@ubuntu:~$ sudo apt-get install oracle-java7-installer

Pogledajte rubriku Nakon instalacije.

Nakon instalacije

Po završetku instalacije izvršite naredbu java -version. Ovisno o instaliranoj verziji Java paketa, naredba bi trebala ispisati tekst sličan sljedećem:

ubuntu@ubuntu:~$ java -version
java version "1.7.0_45"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_45-b18)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 24.45-b08, mixed mode)

U slučaju da inicijalno imate instaliranu OpenJDK verziju Java programske podrške, potrebno je pomoću naredbe alternatives --config java ili update-alternatives --config java postaviti novu verziju Java programske podrške kao zadanu verziju.

Ako je Mozilla Firefox internet preglednik otvoren, ugasite ga, ponovno pokrenite i testirajte Java funkcionalnost (ukoliko je potrebno, omogućite Java podršku u pregledniku).